ДейностиАдвокатска кантора ‘ЛОБИ КОНСУЛТ’ се занимава с ГРАЖДАНСКО ПРАВО, ТЪРГОВСКО ПРАВО, ПРАВО В СФЕРАТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО както и ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ГРАЖДАНСКО ПРАВО


• Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни спорове.
• Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, покани и др.
• Регистрация, пререгистрация, прекратяване на граждански дружества, сдружения с нестопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
• Изготвяне на договори, свързани с гражданско правни отношения между физически и юридически лица.

ТЪРГОВСКО ПРАВО


• Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския регистър
• Пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията
• Сделки с търговски предприятия
• Изготвяне на договори съгл. Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки
• Консултации по сделки свързани с банки.
• Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози

ПРАВО В СФЕРАТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА


• Процесуално представителство в дела срещу ЕРП за неправомерно начислени сметки за ел.енергия
• Процесуално представителство в дела срещу ЕРП за цена за достъп до собствени съоръжения и дела за изкупуване на съоръжения от електропреносната мрежа
• Искове срещу ЕРП при отказ от присъединяване, продължително изключване на ел.захранването и напрежение, неотговарящо на изискванията на закона.
• Процесуално представителство и представителство при преговори на производители на електрическа енергия.
• Процесуално представителство в искове срещу доставчици на ВиК /Софиийска Вода и др./ услуги

ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА


• Процесуално представителство при потребителски искове срещу мобилни оператори/МТел, Глобул, Виваком/
• Изготвяне на жалби и последващо водене на преговори при неправомерно начислени суми за телефония/интернет.