Въпроси


Ето и някои от най-често задаваните ни въпроси и техните отговори:

Какво значи задължението ми да е погасено по давност?

С изтичането на срока на погасителна давност се погасява не самото задължение, а възможността на кредитора да го търси по принудителен ред. Задължението остава да съществува. Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичане на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.


Какво да направя, ако ми търсят задължения, по които е изтекла погасителната давност?

Ако Ви търсят задължения, които са погасени по давност, трябва да направите изрично възражение за изтекла давност. Същото следва да бъде направено по съответния ред, защото давността не се прилага служебно.
Имам сметка към дружество за комунални услуги/ЧЕЗ, E.ОН, Софийска Вода, Топлофикация и др./ и на каса не ми приемат по-новите задължения, ако не платя най-старите. Какво следва да направя ?
Внасяте по сметка на кредитора (например топлофикационното или телекомуникационното дружество) сумите по последните си фактури, като подробно посочвате, кое точно задължение покривате – номер на фактура, отчетен период, абонатен номер и т.н. Същото следва да направите по банков път или на каса на ‘EASY PAY’. След това е важно е да пазите старателно платежните нареждания, които могат да бъдат използвани като доказателство в съда.


Има ли давност по вземане, за което вече има издаден изпълнителен лист и как тече тя?

Вземането, за което има издаден изпълнителен лист, се погасява с изтичането на петгодишен давностен срок, но когато е образувано едно изпълнително дело давността спира да тече. Тук има една особеност – когато по изпълнително дело в продължение на две години не се извършват никакви изпълнителни действия, това дело се прекратява по силата на закона/перемция/.След прекратяването на изпълнителното дело по изпълнителния лист започва да тече нов давностен срок.


Каква да направя, ако срещу мен има образувано изпълнително дело за погасено по давност вземане ?

Може да се защитите като предявите в съответния съд отрицателен установителен иск срещу кредитора. Желателно е първоначално да поискате обезпечителна мярка, с която да бъде спряно делото при съдебния изпълнител.


Каква е давността на задължения за комунални услуги/ел.енергия, вода, парно и др./ ?

В свое Решение по дело, водено от нашата кантора, Върховния Касационен съд се произнесе, че гореизброените задължения се явяват периодични, а съгласно задължителните за правоприлагащите органи тълкувателни разяснения, дадени в т.4 от ТР № 1 /19.02.2010г. по т.д. № 1/2009г., на Общото Събрание на Гражданска и Търговска Колегии, всяко Решение на ВКС постановено по реда на чл.290 ГПК е задължително за съда.


Получих голяма сметка за ел.енергия. Следва ли да я плащам и кога мога да заведа дело, тъй като считам, че не дължа същата?

Ако сте получили т.н. ‘корекционна сметка’, то можете да потърсите правата си пред съответния съд по два начина – отрицателен установителен иск по чл.124 от ГПК преди да сте платили сумата и иск за връщане на дадено при липса на правно основание по чл. 55 от ЗЗД, след като вече сте платили.